Địa chỉ: 9/120, Cự Khối, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 077 2321 888

E-mail: tdh.elec@gmail.com